Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

I. WSTĘP

 

Poniższy regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego my guru, do którego prowadzi domena myguru.pl.

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

 

agoo

Agnieszka Gierach

ul. Juwenalisa 22

60-461 Poznań

NIP: 577-162-84-20

REGON: 639679161

zarejestrowany przez Urząd Miasta Poznania w CEIDG

 

 

Dane adresowe/kontaktowe/reklamacyjne:

 

agoo Agnieszka Gierach

ul. Juwenalisa 22

60-461 Poznań

 

+48 606 644 084

sklep@myguru.pl

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wszelkie prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Usługodawcy.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Klientowi korzystanie ze Sklepu:

a) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

b) przeglądarka internetowa (co najmniej Internet Explorer 9/ Mozilla Firefox 20/ Google Chrome 26/ Opera 26/ Safari 5 lub nowsze) obsługująca język Javascript oraz akceptująca pliki „cookies”

 

 

III. SŁOWNIK POJĘĆ

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą

 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

3. Konto – panel (podstrona Sklepu), uruchomiony dla Klienta przez Usługodawcę po dokonaniu przez niego Rejestracji

4. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, która polega na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu

5. Sklep internetowy – dalej „sklep” - serwis internetowy znajdujący się pod adresem myguru.pl, za pomocą którego Klient może złożyć zamówienie, jak również korzystać z pozostałych usług sklepu

 

6. Towar – produkt przedstawiony w Sklepie, będący przedmiotem Umowy sprzedaży

 

7. Umowa sprzedaży – umowa między Klientem a Usługodawcą zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie

 

8. Usługodawca (Sprzedawca) – firma agoo Agnieszka Gierach, ul. Juwenalisa 22

60-461 Poznań, NIP: 577-162-84-20, REGON: 639679161

 

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE I ZAMÓWIENIA

 

1. Zarówno Klient zarejestrowany jak i niezarejestrowany może składać zamówienia w sklepie internetowym, przy czym Klienci niezarejestrowani będą poproszeni o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w specjalnie wygenerowany link aktywacyjny wysyłany na adres mailowy Klienta.

 

2. Czas na potwierdzenie zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych.

 

3. Sposoby złożenia zamówienia:

a) poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

b) wysyłać maila na adres: sklep@myguru.pl - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

c) dzwoniąc pod numer telefonu +48 606 644 084 – w dni robocze w godzinach 8-16

 

4. Do realizacji zamówienia potrzebne są następujące dane:

- pełna nazwa zamawianego produktu (wraz z nazwą producenta, jeśli jest podana na stronie)

- adres do wysyłki wraz z numerem telefonu kontaktowego

- adres mailowy

- dane do faktury (jeśli ma być wystawiona)

Niepodanie powyższych danych może spowodować opóźnienie realizacji zamówienia lub jego anulowanie.

 

5. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Wszelkie szczegóły dotyczące zamówienia są wysyłane do Klienta drogą elektroniczną.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy:

- zamówienie złożono z naruszeniem Regulaminu

- dane w zamówieniu są niekompletne (punkt IV.4.)

 

7. Dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży (paragon lub faktura) jest zawsze dołączany do paczki z zamówionym towarem.

 

 

V. PŁATNOŚĆ

 

1. Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy.

 

2. Płatności przelewem lub wpłatą należy dokonać na rachunek:

 

82 1140 2017 0000 4902 1303 8735

agoo Agnieszka Gierach

ul. Juwenalisa 22

60-461 Poznań

 

3. W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy

- numer zlecenia (w przypadku zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej numer zlecenia podany jest w informacji o zarejestrowaniu zlecenia dostarczonej do Klienta pocztą elektroniczną).

 

 

VI. DOSTAWA

 

1. Usługodawca realizuje zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 5-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

 

2. Koszty przesyłek podane są na stronie internetowej przy składaniu zamówienia.

 

3. Istnieje możliwość wysyłki kilku zakupionych przedmiotów w jednej paczce jeśli ich łączna waga nie przekracza 20kg.

 

4. Klient, odbierając zamawiany towar, powinien uważnie obejrzeć paczkę oraz jej zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego. Protokół musi być sporządzony w obecności Dostawcy oraz podpisany zarówno przez Klienta jak i Dostawcę.

 

 

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

 

1. Reklamacje są uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach, np.: wada fabryczna towaru, uszkodzenie mechaniczne zawartości paczki, wybrakowany towar. Prosimy kierować je do nas mailowo, telefonicznie lub za pomocą Poczty Polskiej.

 

2. Do reklamacji towaru niezbędne są:

- dowód zakupu (paragon lub faktura)

- wypełniony formularz reklamacyjny (wzór poniżej)

 

3. Reklamacje rozpatrywane w terminie do 14 dni.

 

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. O ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U.2014r. poz. 827 z późn. zmianami) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Towar należy zwrócić nienaruszony, nieużywany i z oryginalnym opakowaniem w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru musi być dołączony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wzór poniżej).

 

5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 

6. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru zostanie wykonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Klient dokonując rejestracji w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klient może w każdej chwili mieć wgląd do treści podanych danych osobowych, poprawiać je, a także zażądać ich usunięcia.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

A. WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

agoo Agnieszka Gierach

ul. Juwenalisa 22

60-461 Poznań

 

 

Niniejszym informuję o chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość dnia (data zakupu)....................................na zakup następującego przedmiotu...................................................................................

Przedmiot otrzymałem/am dnia............................................

 

Imię i nazwisko / nazwa firmy..................................................

Numer zlecenia.................................................

Adres....................................................................

 

Data i podpis...............................................

 

 

 

 

B. WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

(miejscowość)...................(data)..........

 

 

Formularz reklamacji

 

 

 

 

Imię i nazwisko nabywcy:.................................................................

 

Adres zamieszkania i numer telefonu:.............................................

 

.....................................................................................................

 

 

 

Nazwa reklamowanego produktu

 

...............................................

Data zakupu

 

.........................

Wartość zakupu

 

......................................

Ilość

 

.............

 

Powód reklamacji: (zaznaczyć właściwe)

 

1. Dostarczenie produktu niezgodnego ze złożonym zamówieniem

2. Istnienie wady uniemożliwiającej użytkowanie produktu:

krótki opis:

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

Oczekiwania względem Usługodawcy:

 

1. Wymiana produktu na właściwy

2. Naprawa na koszt Usługodawcy

3. Zwrot kosztów na rachunek bankowy

 

(dane do przelewu)........................................................................................................................

 

Uwaga: Odstąpienia od umowy kupujący może żądać jeżeli nie jest możliwa naprawa ani wymiana towaru, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy wymiana lub naprawa narażają kupującego na znaczne niedogodności (Art.8. ust.4). Przy określaniu odpowiedniego czasu należy uwzględnić np. rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

 

 

 

..........................................................

(podpis nabywcy)

 

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności